เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น เเผนดำเนินงานประจำปี เเผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับ รายจ่าย ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายงานการประชุม รายงานการติดตามประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน


LINE อบต.วารินหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
ที่ตั้งของหมู่บ้านและตำบล
          ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี  อยู่ห่างจากอำเภอศรีเมืองใหม่ประมาณ  ๑๑ กิโลเมตร หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านกระจายตัวแยกออกจากกันชัดเจน มีเพียงสองหมู่บ้านที่มีลักษณะรวมกันเป็นชุมชนใหญ่แต่แยกการปกครองเป็นสองหมู่ คือบ้านโนนม่วงกับ
 
ลักษณะภูมิประเทศ
          ตำบลวาริน มีเนื้อที่ ประมาณ  ๗๗  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,125  ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและการปศุสัตว์ เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน เป็นพื้นที่ป่าชุมชน และพื้นที่สาธารณะตามลำดับ ปัจจุบันสภาพพื้นที่ป่าชุมชนบางส่วนมีสภาพไม่สมบูรณ์ มีอาณาเขตติดต่อตำบลและอำเภอ ดังนี้
      ทิศเหนือ    ติดต่อกับ     ตำบลแก้งกอกและตำบลดอนใหญ่   อำเภอศรีเมืองใหม่
      ทิศใต้        ติดต่อกับ     ตำบลระเว         อำเภอพิบูลมังสาหาร
      ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ     ตำบลคำไหล       อำเภอศรีเมืองใหม่
      ทิศตะวันตก ติดต่อกับ     ตำบลสำโรง        อำเภอตาลสุม
 
ลักษณะภูมิอากาศ
       ตำบลวาริน มีลักษณะสภาพอากาศร้อนอบอ้าว และแห้งแล้ง จำแนกได้เป็น 3 ฤดู คือ
       - ฤดูร้อน ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน
       - ฤดูฝน ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม – กันยายน ในช่วงต้นฤดูฝน มักเกิดวาตภัย เนื่องจากเป็นทางลมพัดผ่าน สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนประชาชน
       - ฤดูร้อน ช่วงประมาณเดือนตุลาคม – มกราคม
 
ลักษณะของดิน
     สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายและมีชั้นหินภูเขาบางแห่ง บางแห่งเป็นที่สูงมีลักษณะเป็นดินร่วนผสมหินลูกรัง กักเก็บน้ำไม่ค่อยดี แห้งและแข็งในฤดูแล้ง
 
ลักษณะของน้ำ
      น้ำในพื้นที่เป็นน้ำจืด เป็นน้ำฝนที่แหล่งน้ำในพื้นที่เช่น ห้วย บึง สระน้ำ กักเก็บไว้ในฤดูฝน แต่จะเหือดแห้งลงในฤดูแล้ง และมีน้ำที่ประชาชนใช้อุปโภค บริโภคในครัวเรือน ซึ่งได้จากการขุดเจาะบ่อบาดาล   ซึ่งแหล่งน้ำธรรมชาติ
ในพื้นที่ที่สำคัญ ประกอบด้วย
                           - ลำน้ำลำห้วย   ๘ สาย
                              (1) ลำห้วยจันทัย
                              (2) ลำด้วยหลองหลุม
                             (3) ลำห้วยโศกช้าง
                             (4) ลำห้วยพะเนา
                             (5) ลำห้วยกลอย
                             (6) ลำห้วยต้อน
                             (7) ลำห้วยม่วง
                             (8) ลำห้วยม่วงซัน
                             - หนองบึง ๕  แห่ง
                             - ฝาย ๑๒ แห่ง
                               - สระน้ำ  ๓  สระ (สปก.)  
                               - ประปาหมู่บ้าน  ๑๑  หมู่บ้าน
 
ด้านการเมือง/การปกครอง
  เขตปกครอง ตำบลวาริน มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่ปกครอง ทั้งหมด  ๑๑  หมู่บ้านประกอบด้วย
    หมู่ที่ ๑   บ้านดอนโพธิ์          หมู่ที่ ๒   บ้านหนองขุ่น
    หมู่ที่ ๓   บ้านโนนม่วง          หมู่ที่ ๔   บ้านโนนจิก
    หมู่ที่ ๕   บ้าน ดอนผึ้ง          หมู่ที่ ๖   บ้านหนองหอย
    หมู่ที่ ๗   บ้านจันทัย            หมู่ที่ ๘   บ้านนาดู่
    หมู่ที่ ๙   บ้านโนนประทาย     หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนจิกน้อย
    หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่โนนเจริญ
   มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง คือ  องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ที่ทำการตั้งอยู่ที่บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3
 
การเลือกตั้ง
   องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน มีการมีการแบ่งเขตการเลือกตั้ง ดังนี้
   (1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 1 เขตเลือกตั้ง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล มีการจัดการเลือกตั้งครั้งล่าสุด วันที่ 20 ตุลาคม 2557 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี (20 ตุลาคม 2557 - 20 ตุลาคม 2560)
   (2) สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 11 เขตเลือกตั้งโดยกำหนดหมู่บ้านเป็นเขตการเลือกตั้ง มีสมาชิก จำนวน 22 คน มีการจัดการเลือกตั้งครั้งล่าสุด วันที่ 20 ตุลาคม 2557 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี (20 ตุลาคม 2557 - 20 ตุลาคม 2560)
 
ประชากร
        ตำบลวารินมี ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 5,733 คน  แยกเป็นชาย  2,875 คน  หญิง 2,858 คน จำนวนครัวเรือน 1,538 ครัวเรือน
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน
หมู่ที่ 3 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 045-210334 โทรสาร : 045-210334  อีเมล์ : admin@varin.go.th


www.varin.go.th