เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น เเผนดำเนินงานประจำปี เเผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับ รายจ่าย ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายงานการประชุม รายงานการติดตามประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน


LINE อบต.วารินหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
1 วิสัยทัศน์ ( Vision )
“ พัฒนาคน ชุมชน อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ”
ความหมาย
1) ประชาชนมีความรู้ หมายถึง การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน เด็กวัยเรียนทุกคนเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาภาคบังคับ
2) สุขภาพอนามัยดี หมายถึง ประชาชนในพื้นที่มีร่างกาย พลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
3) การคมนาคมสะดวก หมายถึง มีถนนคอนกรีตในพื้นที่ในการเดินทาง ได้สะดวกปลอดภัย ติต่อสื่อสารกันสะดวกและรวดเร็ว
4) กระจายรายได้ให้ประชาชน หมายถึง พัฒนาทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรเพื่อให้สร้างรายได้แก่ครอบครัวอย่างพอเพียง และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่
5) ดำรงชนเผ่า หมายถึง อนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า อันได้แก่ จีน, ไทยใหญ่, อาข่า, ลีซอ, ลาหู่ , เมี่ยน , ไทยเขิน ให้สืบทอดประเพณีดั้งเดิมเพื่อคนรุ่นหลัง
6) ไร้ปัญหาทางสังคม หมายถึง ชุมชนในพื้นที่แม่สลองในอาศัยซึ่งกันและกัน อยู่ด้วยกันอย่างสงบ ไม่มีความขัดแย้งทางเผ่าพันธุ์
7) อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง อนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านให้สืบทอดสิ่งที่มีคุณค่าในสังคม แก่คนรุ่นหลัง
8) ทรัพยากรอยู่คู่บ้านตลอดไป หมายถึง ประชาชนมีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ และปกป้องผืนป่าให้มีสภาพที่ดีขึ้น
2 พันธกิจ ( Mission ) หรือภาระหน้าที่
1) ส่งเสริมการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์
2) พัฒนาระบบการให้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ
3) พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
4) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย โครงสร้างและระบบงานที่ยืดหยุ่น โครงสร้างการบริหารที่ราบเรียบมีขนาดเล็ก
5) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
6) ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง
7) ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม บทบาท ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8) ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
9) พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง
3 วัตถุประสงค์ ( Objective )
1) เพื่อให้ อบต. มีการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
2) เพื่อให้มีระบบบริการที่ทันสมัย
3) เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีในงานของ อบต.
4) เพื่อให้เป็นองค์การที่มีรูปแบบการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ปรับตัวได้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงจากสภาพภายนอก สนองตอบความต้องการของผู้บริการ/ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเสมอภาค
5) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
6) เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง อยู่ดี มีสุข
7) เพื่อสร้างความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาแก่เด็กวัยเรียนและผู้ใฝ่ศึกษาเรียนรู้
9) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับการเพิ่มพูน ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงานของ อบต.
4 กลยุทธ์ ( Strategy )
1) ให้มีการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
2) ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน อบต.
3) ใช้เทคโนโลยีในการบริการ
4) สร้างค่านิยม ทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์การที่มีจริยธรรม คุณธรรมร่วมของ อบต.
5) ระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว
6) นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
7) นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8) จัดสรรและให้การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์การศึกษา ทุนการศึกษา จัดทำหรือร่วมจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน
9) ให้มีระบบฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 การขจัดปัญหาความยากจน 
แนวทางการพัฒนา 
1) การสร้างงาน เพิ่มรายได ้ และลดรายจ่ายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 
2) ส่งเสริมการแกไ้ขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายแห่งรัฐ 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 การพฒั นาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
แนวทางการพัฒนา 
1) งานก่อสร้าง ปรับปรุง และบา รุงรักษาเส้นทางคมนาคม 
2) งานก่อสร้าง พฒั นาแหล่งน้า และปรับปรุงคุณภาพน้า เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร 
3) งานก่อสร้าง ปรับปรุง และบา รุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง 
แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
2) จัดต้ัง ปรับปรุง และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวยัเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน 
3) ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวฒั นธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒั นาและแกไ้ขปัญหาสังคม 
5) ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
6) ส่งเสริมงานสาธารณสุขมูลฐาน 
7) ส่งเสริมการกีฬาและนนั ทนาการ 
8) งานสังคมสงเคราะห์ การแกไ้ขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผสูู้งอายแุ ละผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
9) งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4 การพฒั นาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1) พฒั นาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษอ์ยา่ งเป็นระบบและยงั่ ยนื 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 5 การอนุรักษท์ รัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอ้ม 
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ รัก หวงแหน และใชท้ รัพยากรธรรมชาติอย่า่งรู้คุณค่า 
2) กา หนดเขตพ้ืนที่ใชป้ ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยา่ งเหมาะสม ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 
3) เพิ่มพ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์ใหแ้ก่ทรัพยากรป่าไมแ้ละแหล่งตน้ น้า ลา ธาร 
4) วางแผนและบริหารจดัการน้า อยา่ งเป็นระบบ 
5) งานป้องกนัและเฝ้าระวงั 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 6 การพัฒนาไปสู่องคก์ ารสมยัใหม่ 
แนวทางการพัฒนา 
1) ปรับปรุงระบบการให้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ 
2) พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี 
3) เปิดช่องทางการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอยา่ งกวา้งขวาง 
4) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ 
5) สร้างวฒั นธรรมองคก์ ารที่มีจริยธรรม ป้องกนัการทุจริตคอรัปชนั่ 
6) จัดหาและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการให้บริการ
 


องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน
หมู่ที่ 3 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 045-210334 โทรสาร : 045-210334  อีเมล์ : admin@varin.go.th


www.varin.go.th